اخذ ایزو برای مراکز آموزشی

 اخذ ایزو های قابل اجرا برای مراکز آموزشی

-         سازگاری و دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش : ایزو IEC 24751

-         سیستم مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی : استاندارد IWA 2 : 2007 

-         سیستم مدیریت کیفیت در فرایند آموزش : ایزو 10015