اخذ ایزو برای شرکت های بازرسی فنی

لیست استاندادها برای اخذ ایزو در شرکت های بازرسی فنی

 

-         استاندارد مدیریت کیفیت شرکت های بازرسی فنی : ISO 17020

-         استاندارد روش های نمونه برداری تصادفی : ISO 24153:2009

-         استاندارد روش های نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی : ISO 3951:2013