اخذ ایزو برای صنعت نفت و گاز

اخذ ایزو در شرکت های وابسطه به نفت و گاز به روایت زیر میباشد

 

-         استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی : ایزو TS29001

-         استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE

-         استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی : ایزو 20815