اخذ ایزو برای تجهیزات پزشکی

برای شرکت های تجهیزات پزشکی این ایزو ها قابل اخذ میباشد

-         استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 13485

-         استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 14971:2007

-         استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی : ISO 17664:2004