اخذ ایزو برای مجلات و نشریات

لیست استانداردها برای اخذ ایزو در مجلات و نشریات

-          استاندارد اطلاعات و مستندسازی – آمار تولید و توزیع کتاب، روزنامه، مجلات و نشریات : IS 9707:2008

-         استاندارد تکنولوژی گرافیک – رنگ چاپ در چاپخانه : ISO 2846:2006  

-         استاندارد تکنولوژی گرافیک – مدیریت امنیت فرایند چاپ : ISO 14298:2013