اخذ ایزو برای آزمایشگاه ها

لیست استاندارد ها به منظور اخذ ایزو برای آزمایشگاه ها

-         استاندارد تجهیزات پایش ، اندازه گیری و کالیبراسیون : ISO 10012

-         استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون : ISO 17025