اخذ ایزو برای شرکت های آی تی

برای شرکت های فناوری اطلاعات این استاندارد ها قابل اخذ میباشد

استاندارد امنیت نرم افزار : گواهینامه Software security

-         استاندارد مدیریت خدمات در IT : ایزو 20000

-         استاندارد تکنیک های امنیت در IT : ایزو 21827