اخذ ایزو برای مراکز درمانی

 

 

در این قسمت ایزو هایی که میتوانید برای مراکز بهداشتی و درمانی اخذ کنید را مشاهده میکنید

استاندارد IWA1 + ایزو 12296 + ایزو 18001

این بسته به شرح ذیل مختص مراکز درمانی می باشد :

-         سیستم مدیریت کیفیت در سیستم های بهداشتی ودرمانی :  استاندارد IWA1

-          ارگونومی – حمل و نقل افراد در سیستم های درمانی : ISO/TR 12296:2012 

-         استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : ایزو 18001