اخذ ایزو برای صنایع غذایی

لیست استاندارد های برای اخذ ایزو برای صنایع غذایی به مشروح زیر میباشد

 

-         استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی : ایزو 22000

-         استاندارد ارزیابی خطرات و کنترل نقاط بحرانی : استاندارد HACCP

-         استاندارد روش های خوب ساخت در مواد خوراکی : استاندارد GMP