اخذ ایزو برای شرکت های پیمانکار

لیست استاندارد ها برای اخذ ایزو شرکت های پیمانکار

-         استاندارد ساخت ابنیه–  پله ها و دهانه پله ها : ISO 3881:1977

-         استاندارد نقشه های ساخت و ساز – تعیین انحرافات : ISO 6284:1996

-         استاندارد ساخت ابنیه – اصول و قوانین : ISO 2848:1984