اخذ ایزو برای شرکت های تبلیغاتی

برای شرکت های تبلیغاتی امکان اخذ استاندارد های زیر میباشد

 استاندارد مدیریت کیفیت در تحقیقات بازار : ایزو  20252

 استاندارد پنل دسترسی در تحقیقات بازار و تبلیغات : ایزو 26362
استاندارد جهانی مشتری مداری : ایزو 10004